Image for post
Image for post
Foto: Luc van ‘t Slot

In de oude conferentiezaal van Jehova getuigen in Bennekom vindt het gesprek met Luc van ’t Slot (22) plaats. Met opgetrokken schouders en zijn kaken stevig op elkaar begint hij te vertellen over zijn leven.

Luc, geboren in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag, groeide als oudste kind op in Wassenaar. “Nóórd-Wassenaar,” benadrukt hij. “Dat is het niet-extreem rijke, kakkerdeel van Wassenaar. Het voelde daar als een normaal dorp. We woonden in een vrijstaand huis, dicht bij het centrum. Mijn ouders, mijn broertje Floor en ik. We waren een gezin zoals ieder ander.”

“De leraar van groep 7 vond het leuk om, onder begeleiding van zijn accordeon, ons een lied in het Hebreeuws te leren!” …

Wessel Paans

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store